luohan  
luohan
   
       
  aboutus  

庙会庆典时间表

正月十九 - 拿督公宝诞千秋
   
四月十五 - 浴佛节
   
七月十五 - 盂南圣会
   
八月初二 - 十八罗汉圣诞千秋
   
十月初十 - 消灾法会
   
十二月廿三 - 拜太岁